||\\พุทธทาสศึกษา : ศึกษาเพื่อสืบสานปณิธานพุทธทาส ชีวิตและผลงาน
หน้าแรก | ข่าว-กิจกรรม | >ชีวิตและผลงาน | บทความ | แฟ้มภาพ | วาทะพุทธทาส | กลุ่มพุทธทาสศึกษา | จุดเชื่อมต่อ

การอบรมอานาปานสติภาวนา
ที่สวนโมกข์นานาชาติ

ข้อมูลจาก กลุ่มมัญชุศรี

รายการจัดอบรม "อานาปานสติภาวนา" ที่ธรรมาศรมนานาชาติ

--> สำหรับชาวต่างชาติ
ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ของทุกเดือน

ลงทะเบียนเข้าที่พักก่อนหน้าวันอบรม ๑ วัน
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
รับจำกัดตามจำนวนห้องพัก (หญิง ๕๗ : ชาย ๕๗)
ค่าอาหาร ๑,๒๐๐ บาท ตลอดรายการ

--> อบรมหมู่คณะผู้ประสงค์ให้อบรม
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙

ตามรายละเอียดที่จะกำหนดขึ้นเฉพาะกลุ่มที่รับจัดให้
เช่น กลุ่มนักเรียน - นักศึกษา กลุ่มข้าราชการ ฯลฯ

--> สำหรับชาวไทย (เข้ม)
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙ ของเดือนมกราคม, พฤษภาคม และกันยายน (ทุก ๔ เดือน)

จัดให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการปฏิบัติที่ดีพอสมควรแล้ว
เน้นการปฏิบัติด้วยตนเองเป็นหลัก
พร้อมทั้งสมาทานข้อวัตรปฏิบัติเพิ่มขึ้น จากการอบรมปกติตามระดับของการภาวนา
ลงทะเบียนเข้าที่พักในช่วงบ่ายของวันที่ ๑๑

--> สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ ของทุกเดือนที่ลงท้ายด้วยคม

ลงทะเบียนเข้าที่พักในช่วงบ่ายของวันที่ ๒๗
จบการอบรมบ่ายวันที่ ๓๐ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.

--> สำหรับชาวไทย (ปกติ)
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ ของทุกเดือน

ลงทะเบียนเข้าที่พักวันที่ ๑๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
จบการอบรมเช้าวันที่ ๒๗ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.
ผู้เข้าอบรมต้องมีอายุระหว่าง ๒๐ - ๖๕ ปี
(ผู้ที่มีอายุต่ำ/สูงกว่าที่ระบุ อาจพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม)
และมีสุขภาพกายและจิตแข็งแรง มีรายละเอียด และข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

รายละเอียด

อานาปานสติ : วันที่ ๑๙

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.ลงทะเบียน เข้าห้องพัก
๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.นำชมบริเวณโดยรอบ
๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.ดื่มน้ำปานะ และพักตามอัธยาศัย
๑๘.๓๐ - ๑๙.๓๐ น.ทำวัตรสวดมนต์เย็น
๑๙.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.ชี้แจงรายละเอียดการอบรม
๒๑.๐๐ - ๐๔.๐๐ น.พักผ่อน

อานาปานสติ : วันที่ ๒๐

๐๔.๓๐ - ๐๕.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์เช้า
๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.เทปธรรมรับอรุณ (โลกเมื่อเวลา ๐๕.๐๐ น.)
๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น.กายบริหาร (โยคะ / ไทเก๊ก)
๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น.ฝึกปฏิบัติอิริยาบถนั่งและเดิน
๐๗.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.อาหารเช้า และทำงานอาสาสมัคร
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.ธรรมปฏิสันถาร
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.ปฐมนิเทศ
๑๑.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.อาหารกลางวัน และพักตามอัธยาศัย
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.เทปอานาปานสติ
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.ฝึกปฏิบัติอิริยาบถนั่งและเดิน
๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.แนะนำเทคนิคการปฏิบัติ
๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.ปฏิบัติอิสระ
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.ดื่มน้ำปานะ และพักตามอัธยาศัย
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.ทำวัตรสวดมนต์เย็น
๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.เทปอานาปานสติ
๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.สรุปการปฏิบัติประจำวัน
๒๑.๐๐ - ๐๔.๐๐ นพักผ่อน

อานาปานสติ : วันที่ ๒๑ - ๒๕

๐๔.๓๐ - ๐๕.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์เช้า
๐๕.๐๐ - ๐๕.๔๕ น.นั่งสมาธิ
๐๕.๔๕ - ๐๖.๐๐ น.บทความธรรมะ
๐๖.๐๐ - ๐๖.๔๕ น.กายบริหาร (โยคะ / ไทเก๊ก)
๐๖.๔๕ - ๐๗.๓๐ น.นั่งสมาธิ
๐๗.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.อาหารเช้า และทำงานอาสาสมัคร
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.นั่งสมาธิ
๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.เดินจงกรม
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.ธรรมบรรยาย
๑๑.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.อาหารกลางวัน และพักตามอัธยาศัย
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.เทปอานาปานสติ
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.ฝึกปฏิบัติอิริยาบถนั่งและเดิน
๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.แนะนำเทคนิคการปฏิบัติ
๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.ฝึกปฏิบัติอิสระ
๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.ดื่มน้ำปานะ และพักตามอัธยาศัย
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.ทำวัตรสวดมนต์เย็น
๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.เดินจงกรม
๒๐.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.นั่งสมาธิ
๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.สรุปการปฏิบัติประจำวัน
๒๑.๐๐ - ๐๔.๐๐ น.พักผ่อน

อานาปานสติ : วันที่ ๒๖

๐๔.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.เหมือนวันที่ ๒๑ - ๒๕
๑๔.๔๕ - ๑๕.๓๐ น.ปัจฉิมนิเทศ
๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.เสวนากลุ่มย่อย
๑๖.๓๐ - ๑๗.๑๕ น.ทำงานอาสาสมัคร "เอาเหงื่อชำระอัตตา"
๑๗.๑๕ - ๑๙.๐๐ น.ดื่มน้ำปานะ และพักตามอัธยาศัย
๑๙.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.ทำวัตรสวดมนต์เย็น
๑๙.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.นำเสนอข้อคิดเห็นกลุ่ม
๒๑.๐๐ - ๐๔.๐๐ น.พักผ่อน

อานาปานสติ : วันที่ ๒๗

๐๔.๓๐ - ๐๕.๐๐ น.ทำวัตรสวดมนต์เช้า
๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.ธรรมรับอรุณ (การใช้อานาปานสติให้เป็นประโยชน์ในบ้านเรือน)
๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.นำชม ธรรมาศรมธรรมมาตา และ ธรรมาศรมธรรมฑูต
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.อาหารเช้า และเตรียมตัวเดินทางกลับ
๐๙.๐๐ น.เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :วันที่ ๒๓ สมมติให้เป็นวันพระ จักเข้าอยู่องค์อุโบสถศีล
รับประทานอาหารมื้อเช้าเพียงครั้งเดียว เวลา ๐๘.๐๐ น.
ดื่มน้ำปานะ เวลา ๑๑.๓๐ และ ๑๗.๐๐ น.

ท่านที่สนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรม หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่
ธรรมทานมูลนิธิ (หน้าสวนโมกขพลาราม)
๖๘/๑ หมู่ ๖ ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐
โทร. ๐–๗๗๔๓–๑๕๙๖, ๐–๗๗๔๓–๑๖๖๑–๒ โทรสาร ๐–๗๗๔๓–๑๕๙๗
email : dhammadana@hotmail.com, dhammadana@indiainfo.com

*

ลิ้งค์เกี่ยวข้อง

หน้าแรก | ข่าว-กิจกรรม | >ชีวิตและผลงาน | บทความ | แฟ้มภาพ | วาทะพุทธทาส | กลุ่มพุทธทาสศึกษา | จุดเชื่อมต่อ

สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | Site Map

Buddhadasa.org
กลุ่มพุทธทาสศึกษา ตู้ ปณ.๓๘ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๑๐
e-mail : info@buddhadasa.org
.