||\\พุทธทาสศึกษา : ศึกษาเพื่อสืบสานปณิธานพุทธทาส ชีวิตและผลงาน
หน้าแรก | ข่าว-กิจกรรม | >ชีวิตและผลงาน | บทความ | แฟ้มภาพ | วาทะพุทธทาส | กลุ่มพุทธทาสศึกษา | จุดเชื่อมต่อ

หนังสือธรรมโฆษณ์ของพุทธทาสธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส

* ธรรมโฆษณ์คืออะไร

ธรรมโฆษณ์ คือการโฆษณาธรรม ไปตามความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา และการปฏิบัติตามพระไตรปิฎก อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม โดย พุทธทาส อินฺทปญฺโ ภิกขุ

ได้พิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็่นต้นมา.

 

* ความเป็นมาของธรรมโฆษณ์

          เนื่องจากผลงานจากการเผยแพร่ของท่านพุทธทาส ได้มีผู้ขอจดคัดลอกไปเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่อยู่เนืองๆ เป็นจำนวนมาก ท่านเห็นว่าการคัดลอกกันไปเองนั้น อาจจะทำโดยความเร่งรีบ หรือทำโดยไม่รอบคอบเพียงพอเท่าที่ควร หรืออาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำของท่านให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรืออาจจะแก้ไขเพื่อตีความเอาเองตามความเข้าใจแห่งตน จนอาจเป็นเหตุให้เกิดผิดพลาดเสียหาย ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม ท่านจึงให้จัดประชุมคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่องานนี้ โดยท่านพุทธทาสเองเป็นประธานร่วมกับ ธรรมทานมูลนิธิ สวนอุศมมูลนิธิ มูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐ วางโครงการจัดพิมพ์คำบรรยายทั้งหมด รวมเข้าชุดกันไว้ให้เป็นหมวดหมู่ ให้ถูกตรงตามที่ท่านได้เขียนหรือบรรยายไว้ทั้งหมด ในการนี้ได้พิจารณา ชื่อ วัตถุประสงค์ โครงการ หมวด และชุดหนังสือ ตลอดจนชื่อหนังสือที่จะมีในแต่ละชุดนั้นๆ ลักษณะหนังสือ เนื้อหาในเล่ม และวิธีการจัดเตรียมเนื้อหา การจัดพิมพ์ ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษา และการเผยแพร่ให้ถูกตรงตามประสงค์เดิม.

>ชื่อหนังสือหลัก

          ใช้ชื่อว่า "ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส" ปรารภเหตุว่าในปัจจุบันทุกสิ่งมักจะสำเร็จได้ด้วยการโฆษณา คนเชื่อโฆษณากันมาก การเผยแผ่ธรรมเฉยๆ อาจไม่สามารถกระตุ้นให้คนเกิดสนใจในธรรมะได้เท่ากับการต้อง "โฆษณาธรรมะ" กันเลยทีเดียว.

>วัตถุประสงค์ในการจัดพิมพ์หนังสือธรรมโฆษณ์

          เพื่อต้องการรักษาคำบรรยายธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ ให้ถูกต้องในลักษณะเดิมแท้ ไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับจริง ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์นำไปดัดแปลงแก้ไขเอง ดังนั้นจึงได้รวบรวมคำบรรยายของท่านจากสวนโมกขพลาราม และจาก ณ ที่แห่งอื่นๆ มาจัดเป็นหมวดหมู่ ให้เป็นชุดบริบูรณ์ ทำเป็นเล่มหนังสืออุเทศ สำหรับใช้เป็นประโยชน์แห่งการศึกษา และเป็นแนวปฏิบัติของผู้สนใจศึกษาปฏิบัติตามแนวนี้.

>ลักษณะหนังสือธรรมโฆษณ์

          เป็นหนังสือปกดำ ขนาด ๘ หน้ายก ความหนาประมาณ ๔–๕ ร้อยหน้า หนังสือทุกเล่มใช้ชื่อหลักว่า "ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส" ส่วนชื่อหนังสือแต่ละเล่มได้มีการกำหนดไว้ในแต่ละหมวด ซึ่งมี ๕ หมวด ส่วนเล่มใดจะใช้ชื่อว่าอะไรนั้นจะต้องเสนอหารือกับท่านผู้บรรยายเสียก่อน หนังสือนี้ให้ใช้ชื่อท่านผู้บรรยายเพียงว่า พุทธทาสภิกขุ ไม่ต้องมีอัญญประกาศ ไม่ต้องใช้ราชทินนาม และที่สันหนังสือใช้กระดาษหนังเทียมสีต่างๆ ผนึกไว้ (ปัจจุบันใช้พิมพ์สีลงบนสันหนังสือแทน) เพื่อแสดงหมวดของหนังสือ.

          หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ แบ่งออกเป็นห้าหมวด

หมวดที่หนึ่ง ชุด "จากพระโอษฐ์" สันปกสีน้ำตาล ๑–๑๐
     เป็นเรื่องเก็บมาเฉพาะที่ตรัสเล่าไว้เอง.

หมวดที่สอง ชุด "ปกรณ์พิเศษ" สันปกสีแดง ๑๑–๒๐
     เป็นคำอธิบายข้อธรรมะที่เป็นหลักวิชาและหลักปฏิบัติอย่างสมบูรณ์.

หมวดที่สาม ชุด "ธรรมเทศนา" สันปกสีเขียว ๒๑–๓๐
     เป็นเทศนาตามเทศกาลต่างๆ.

หมวดที่สี่ ชุด "ชุมนุมธรรมบรรยาย" สันปกสีน้ำเงิน ๓๑–๔๐
     เป็นการบรรยายในรูปปาฐกถาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียด.

หมวดที่ห้า ชุด "ปกิณกะ" สันปกสีม่วง ๔๑–๕๐
     เป็นการอธิบายข้อธรรมะเบ็ดเตล็ดต่างๆ ประกอบความเข้าใจ.

          ในแต่ละหมวด แต่ละหมายเลข อาจมีได้หลายเล่ม ซึ่งได้ใช้วิธีใส่อักษร ก ข ค… ต่อกันไปเรื่อยๆ.

>เนื้อหาในเล่ม

          ถอดจากเทปธรรมบรรยาย โดยให้ถอดทุกคำพูดห้ามต่อเติมหรือตัดคำใดๆ ออก ส่วนการจัดพิมพ์ให้ใช้เครื่องหมายวรรคตอน และตัวสะกดตามหลักภาษาไทย สำหรับการใช้ถ้อยคำ ภาษาบาลีหรือสันสกฤต เฉพาะที่ยกมาอ้างจากพระคัมภีร์ให้เขียนสะกดตามภาษาเดิม แต่ถ้าเป็นคำที่พูดธรรมดา ซึ่งโดยมากเป็นชื่อของข้อธรรมะต่างๆ ให้เขียนตัวอักษรตามรูปภาษาบาลี แต่เขียนพยัญชนะ สระ และสะกด การันต์ เป็นภาษาไทย. ส่วนการใช้วงเล็บนั้น ถ้าท่านผู้บรรยายมิได้พูดไว้ว่าให้เขียนวงเล็บแล้ว ห้ามใส่วงเล็บเลย เพราะจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมของผู้จัดพิมพ์.

 

* สิ่งที่เป็นธรรมโฆษณ์

* รายชื่อธรรมโฆษณ์ เท่าที่มีการจัดพิมพ์ขึ้นจนถึงปัจจุบัน

ชีวิตและผลงาน > ธรรมโฆษณ์


หน้าแรก | ข่าว-กิจกรรม | >ชีวิตและผลงาน | บทความ | แฟ้มภาพ | วาทะพุทธทาส | กลุ่มพุทธทาสศึกษา | จุดเชื่อมต่อ

สมุดเยี่ยม | แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน | Site Map

Buddhadasa.org
กลุ่มพุทธทาสศึกษา ตู้ ปณ.๓๘ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๑๐
e-mail : info@buddhadasa.org
.